För boende

Brf Hästkastanjen Furusundsgatan 7

Trivselregler A-Ö

 

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Följande information syftar till att underlätta för medlemmarna att finna sig tillrätta i föreningen. A-Ö kompletterar stadgarna och innehåller föreningens ordnings- och trivselregler. Har du synpunkter på innehållet och vill komma med förslag till förbättringar är du välkommen att kontakta styrelsen.

 

A

Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. Ansökningsblankett för uthyrning finns på http://www.boverakonsult.se. Vid uthyrning utan godkännande kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten. Giltigt skäl ska finnas för andrahandsuthyrningen, som

•arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla

•sjukdom

•uthyrning till egna barn som ska studera

•om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering

•provboende i samboförhållande

•om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget

•uthyrning till närstående, alltså inte enbart till egna barn

Godkännande om andrahandsuthyrning ges för högst 12 månader i taget. Ansök i god tid och minst två månader innan Du planerar att hyra ut. Föreningen tar även ut en andrahandsavgift per månad från ägaren relaterat till gällande prisbasbelopp. Det juridiska ansvaret för bostadsrätten kvarstår alltid hos ägaren, det gäller även under en andrahandsuthyrning.

Ägaren ansvarar för att

•månadsavgifter betalas in,

•hyresgästen inte stör andra boende, skadar föreningens egendom och följer föreningens ordnings- och trivselregler,

•upprätta ett skriftligt kontrakt för att försäkra sig om sin besittningsrätt,

•informera hyresgästen om att endast använda c/o-adress. Ägarens namn står kvar på namntavlan i entrén och på lägenhetsdörren.

 

Observera att uthyrning via Airbnb eller motsvarande också räknas som andrahanduthyrning. Styrelsen kommer inte att ge tillstånd för andrahandsuthyrning av kommersiell natur i enlighet med Hyresnämndens beslut i den här frågan.

Otillåten andrahandsuthyrning är grund för att föreningen kan säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.

 

Anslagstavlor

I entreen och på nedre botten finns anslagstavlor där styrelsen och medlemmar kan sätta upp anslag om kommande händelser.

 

Ansvar

Som bostadsrättshavare har Du ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med t.ex. reparationer. Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten omfattar

•ytskikt och underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak,

•lägenhetens inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen,

•glas i fönster och dörrar,

•lägenhetens innerdörrar,

•målning av element och vattenarmaturer och av de anordningar för avlopp, värme, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med,

•reparation på grund av brand, vattenskada eller ohyra om skadan uppkommit genom eget vållande, genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till bostadsrätthavarens hushåll eller hälsat på denne, någon som bostadsrättsinnehavaren inrymt i lägenheten eller som utfört arbete där för dennes räkning,

•då det gäller brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat, gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han/hon borde ha iakttagit.

Läs också igenom Brf Hästkastanjens stadgar.

 

Antenner

Inga fasta installationer på fasaden får sättas upp utan styrelsen godkännande.

 

Avgift och avier

Årsavgiften (”hyran”) fastställs årligen av styrelsen och täcker föreningens löpande utgifter och långsiktiga underhållsbehov. I avgiften ingår bl.a. kostnader för värme, vatten och bredband. Avgiften betalas månadsvis och ska vara föreningens ekonomiska förvaltare BoVera Konsult AB tillhanda senast sista vardagen varje månad. Avgiftsavier skickas ut kvartalsvis med posten. Frågor om avgiftsavisering kan ställas till BoVera Konsult AB. Kontaktinformation finns på hemsidan, www.boverakonsult.se.

 

Avlopp

Föreningens stammar byttes i början av 2000-talet och stamspolades senast 2016. För att hålla nere föreningens kostnader och minska behovet av framtida spolningar, kan alla medverka till att hålla stammarna i gott skick. Undvik t.ex. att hälla stekflott i köksavlopp eller toalett. Låt det stelna och släng det istället i hushållssoporna! Rensa golvbrunnen i badrummet några gånger per år så slipper Du stopp och dålig lukt. Kasta inte tandtråd, bomull, tops och liknande i toaletten! Ha gärna en liten papperskorg stående i badrum/toalett istället. Blir det stopp i avloppet, som du inte själv kan åtgärda, kontakta ESI. Är stoppet relaterat till din bostad, blir det du som får fakturan.

 

B

Balkonger

Fastighetens balkonger renoverades 2012 enligt reglerna för barnsäkerhet. Balkongerna bidrar till fastighetens harmoni och helhetsintryck, därför får man inte förändra fasaden utan tillstånd från styrelsen. Det gäller även montering av markisväv, parabolantenn, balkongbelysning eller infravärme på fasaden. För att undvika fuktskador, bör inte balkonggolvet täckas med t.ex. plastmattor eller heltäckande plattor. Vintertid är det bostadsrättshavarens ansvar att balkongen hålls fri från snö och is. Snö ska skottas bort efter snöfall innan isbildning sker. Särskilt exponerade är balkongerna högst upp. Se till att snön inte skadar någon på marken och inte heller hamnar på någon annans balkong.

Föreningen ansvarar inte för balkongmöbler eller annat som kan skadas när is och snö skottas från yttertaken. Sommartid kan balkongen vara ett härligt extrarum med blomsterprakt att glädjas åt. Tänk på att hänga eventuella balkonglådor på insidan, så att de inte ramlar ner och skadar någon! Föreningen tillåter inte grillning på balkongerna. Röker du på balkongen ska du visa hänsyn till dina grannar och tänka på att ha askfat till hands! Man får inte slänga ner fimpar på gatan eller gräsmattan. Det är inte heller tillåtet att ha fågelmatning på balkongerna, det skapar hygienproblem för grannarna.

 

Barnvagnar

Reglerna kring brandsäkerhet och utrymningsvägar innebär att trappuppgångarna inte får blockeras, vilket även gäller barnvagnar. Barnvagnar förvaras i lägenheten eller i tvättstugans mangelrum.

 

Brandvarnare/ Brandsäkerhet

Det är varje bostadsrättshavares skyldighet att arbeta förebyggande och säkra att fungerande brandvarnare finns på lämpliga platser i lägenheten. Brandskyddsföreningen rekommenderar att man också har en brandfilt och handbrandsläckare i varje hem. Brandsläckare finns uppsatta på flera ställen i fastighetens allmänna utrymmen. Tänk särskilt på de risker som kan finnas i din lägenhet, som levande ljus och eldning i öppna spisen. Det kan t.ex. vara bra att skaffa en s.k. eldskärm. Rengör regelbundet filtret i köksfläkten, för att undvika antändning. Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen i förrådsutrymmen eller att förvara material i allmänna utrymmen, som gångar, korridorer, trapphus, vind och källare. Utmärkta branddörrar ska hållas stängda. Brandgatan bakom huset får inte blockeras.

 

Bredband

Valet av bredbandsleverantör är fritt för alla bostadsrättshavare. Bredbandsbolaget har dragit fiber till fastigheten och bredband upp till 100 Mb/s ingår i månadsavgiften. Mer information finns på www.bredbandsbolaget.se.

 

Brevlåda

Styrelsens brevlåda sitter på nedre botten. Vid behov kan man kontakta styrelsen genom att lägga brev i lådan som tömms kontinuerligt.

 

Byggmaterial

Om du ska renovera, tänk på att du som medlem ansvarar för att överblivet byggmaterial och avfall tas omhand. Det får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras i trapphus eller port.

 

C

Cykelrum

Cyklar förvaras i cykelrummet bredvid soprummet. Ett cykelställ finns också utanför sidoentrén på nedre botten. Cyklar som inte används regelbundet ska i första hand förvaras i nedre källarutrymmet. Cyklar får inte låsas fast i rör eller ledningar, inte heller förvaras i trappuppgången. Tänk på att märka din cykel, omärkta cyklar kan fraktas bort under föreningens städdagar.

 

D

Dörröppnare

Automarisk dörröppnare finns på nedre bottens entre vilket underlättar för barnvagnar, rullstollsbundna eller bara storhandlare.

 

E

Eldning

Fastighetens öppna spisar är godkända att elda i. Glöm inte att öppna spjället före eldning! Ofta behövs god friskluftstillförsel, t.ex. genom att ha ett fönster litet öppet, och att Du värmer upp luften i rökkanalen med brinnande tidningspapper, innan elden kan ta sig. Tänk på att inte stänga spjället förrän glöden slocknat. Se även under ”Brandsäkerhet”.

 

Elförsörjning

Elförsörjningen till lägenheterna bekostas av enskild bostadsrättsinnehavare, säkringarna till lägenhetens eluttag är så kallade automatsäkringar. Det finns även en jordfelsbrytare i varje proppskåp som skyddar alla uttag i lägenheten, även de ojordade uttagen.

Föreningen bekostar elförsörjningen i allmäna utrymmen så gör vad Ni kan för att hålla nere den elförbrukningen, till exempel, släck lampan efter er i tvättstugan.

 

F

Fastighetsskötsel

Löpande teknisk fastighetsskötsel ombesörjs av ESI. BK Fastighetsservice hanterar jouruttryckningar. Kostnader för drift och underhåll är en gemensam angelägenhet och enskilda bostadsrättshavare kan bidra genom att förhindra onödig nedskräpning och inte begära jourtjänster och akuta uttryckningar i onödan. Onödig uttryckning kan debiteras anmälaren. Exempel på akuta fel är läckage och översvämningar. Hissen och tvättstugans utrustning sköts av separata leverantörer, se nedan under ”Hiss” respektive ”Tvättstuga”.

 

Felanmälan

Felanmälan görs till styrelsen eller ESI, 08-661 13 70, e-post info@esiab.se. Telefontid vardagar kl. 9-16, lunchstängt mellan kl. 12-13. Om akuta eller allvarliga fel uppstår utanför ordinarie arbetstid, kontakta BK Fastighetsservice, 08-714 82 10. Fel på hissen anmäls till Hissen AB, 08–618 48 48.

 

Fest

Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik kan vara störande för dina grannar. Förvarna gärna genom att i god tid sätta upp en lapp där du berättar att du ska ha fest. Tänk också på att du som bostadsrättshavare ansvarar för Dina gästers beteende och efterlämningar, som fimpar, flaskor/ burkar etc.

Tycker du att det finns skäl ska du inte tveka att skriftligt höra av dig till styrelsen.

 

Fågelmatning

Det är inte tillåtet med fågelmatning på balkongerna, det kan skapa hygienproblem för grannarna. Man ska inte heller lägga ut mat på tomten, eftersom det drar råttor till fastigheten.

 

Fönster

Målning och underhåll av fasad, utsidan av fönster och balkongdörrar samt räcken ansvarar föreningen för. Målning av lägenhetens inre, liksom tätning av fönster ansvarar däremot de enskilda medlemmarna själva för. Samma sak gäller byte av trasig fönsterruta. De energibesparande glas som sitter i fönsterramen är D4-9, en värmeisolerande glasruta med argon gas.

 

Förbättringsförslag

Mer information under ”Motioner”.

 

Förråd

Varje lägenhet disponerar ett förråd i källaren eller på vinden. Alla förråd ska vara märkta med lägenhetsnummer och namn. Bostadsrättshavare ansvarar för det som förvaras i förrådsutrymmen och att det är låst. Det är inte tillåtet att förvara brandfarligt gods i källar- och vindsförråd. Föreningen har viss begränsad möjlighet att hyra ut extra förråd.

Av brandskydds- och utrymningsskäl får inga föremål placeras i allmänna utrymmen, som trappuppgång, korridorer, källare och vind utanför förråden. Tänk på att sådana föremål kommer att fraktas bort och att kostnaden påverkar föreningens ekonomi, och därmed alla medlemmar.

 

Försäkring

Föreningens försäkring för fastigheten är tecknad med Trygg-Hansa. Alla boende bör skaffa en egen hemförsäkring. Man behöver dock inte ha ett så kallat bostadsrättstillägg, eftersom förenigen redan tecknat det för alla medlemmar. Vid skada på grund av oaktsamhet eller felaktiga installationer, tex vid ombyggnad eller renovering av kök och badrum, kan den enskilde bostadsrättsinnehavaren bli tvungen att själv bekosta självrisken.

 

Försäljning av Bostadsrätt

Mer information under ”Överlåtelse av bostadsrätt”.

 

G

Gemensamma utrymmen

I fastigheten finns vissa gemensamma låsta utrymmen som alla medlemmar har tillgång till, bland annat tvättstuga, cykelrum, soprum och takterrass (tidigare piskbalkong). Tänk på att hålla rent i dessa utrymmen och att rökning inte är tillåten.

 

H

Hemsida

Brf Hästkastanjen har en egen hemsida, www.brfhastkastanjen.se. Där finns information om föreningen, årsredovisningar, stadgar, m.m. Styrelsen tar gärna emot förslag på hur informationen kan förbättras.

 

Hissen

Fastighetens hiss är av äldre modell med gallergrind. I första hand är hissen en personhiss. Var därför aktsam och undvik att överbelasta hissen, stå också gärna stilla i hisskorgen. Tänk på att stänga hissdörr och grind varsamt och ordentligt, speciellt då det i övrigt är tyst i huset. För att undvika fel: ta i hissdörrarna först när hissen stannat (annars kan den stanna i fel läge). Ska hissen användas vid renovering, lägg in skyddspapper för att undvika skador. Då och då fastnar hissen och vi måste ringa akut till serviceföretaget, till en hög kostnad. Tänk på att inte göra det i onödan, ibland krävs bara att dörrarna är ordentligt stängda för att hissen ska fungera igen. Service av hissen sköts av Hissen AB, tel. 08 – 618 48 48.

 

Husdjur

Du som har husdjur, vänligen se till att lämningarna tas bort. Tänk också på att det finns barn och vuxna som kan vara allergiska eller rädda för djuren. Djur får inte lämnas utan tillsyn i lägenheterna så att grannar störs.

 

Huvudnyckel

Styrelsens ordförande, fastighetsansvarig och ESI har tillgång till huvudnyckel som leder till gemensamma utrymmen och pannrum/el-central.

 

Hänsyn

Respektera dina grannars möjlighet att vistas, koppla av och sova i sin lägenhet utan att störas av hög musik, buller eller annat oväsen. Fastigheten är byggd av betong, vilket innebär att ljud fortplantar sig långa vägar. Mellan kl. 22-6 ska det vara tyst i fastigheten. Störande arbete får inte påbörjas före kl. 8 och ska avslutas senast kl. 19 på vardagar och kl. 10-18 på helger. Det är inte tillåtet att störa grannarna genom att t.ex. använda hushållsmaskiner, spela hög musik eller använda borrmaskin under sena kvällar, nätter och tidiga morgnar. För bästa boendetrivsel bör man visa allmän hänsyn både inom- och utomhus. Tänk på att ditt golv är grannens tak! Ska du renovera, förvarna grannarna genom att sätta upp anslag om hur länge ombyggnationen beräknas pågå och lägg upp arbetet så att ljudstörningar begränsas på bästa sätt. Också inför fester kan det vara bra att sätta upp anslag och förvarna grannarna i god tid. Om du blir störd är det bäst att Du själv först talar med den som stör. Om ett vänligt påpekande inte hjälper, kan klagomål framföras till styrelsen. Sådana klagomål ska framföras skriftligen.

 

J

Jourtjänster

Innan du ringer jouren, fundera på om det går att vänta med anmälan till nästa vardag!

 

K

Kabel-TV

Föreningen har avtal med ComHem om tillgång till grundutbud för tv som alla kan se utan extra kostnad. Man kan utöka utbudet med ytterligare kanaler, som man själv får bekosta. Hör av dig till ComHem:s kundtjänst, se http://www.comhem.se, för ytterligare information om grundutbud, kanalpaket och om du har dålig mottagning.

 

L

Lägenhetsdörr

Alla lägenhetsdörrar i fastigheten är säkerhetsdörrar. Komplettering med invändig låskåpa rekommenderas, vilket respektive bostadsrättshavare själv får ombesörja.

 

M

Mattvätt

Mattor får inte tvättas i föreningens tvättmaskiner.

 

Motioner

Du kan som enskild medlem påverka ditt boende genom att lämna in motioner för behandling vid årsstämman. Lämna din motion till styrelsen i god tid före stämman (mer information under "Årsstämma"), glöm inte att skriva under med namn och lägenhetsnummer.

 

N

Nycklar

Fastighetsnyckel till ytterportar, tvättstuga, vind och källare är kopieringsskyddad, extra nycklar kan beställas via styrelsen genom föreningens nyckelleverantör Kungslås AB, Flemminggatan 23. Vid beställning behöver styrelsen ha personnummer på den boende som ska hämta ut nyckeln. 2016 kostade en ny nyckel 300 kr. Nycklar till lägenhetsdörren beställer den boende på egen hand.

 

O

Ohyra

Handla snabbt vid angrepp av t.ex. mjölbaggar, så hindrar du dem från att sprida sig till andra lägenheter. Uppmärksammas skadedjur i eller kring fastigheten, kan du också kontakta styrelsen för information.

 

P

Pantförskrivning

Vill du belåna din bostadsrätt kontaktar du i första hand din bank. Banken skickar därefter handlingarna till BoVera Konsult AB för registrering. Vid lösen av lån ska kvitto eller en makulerad pantförskrivningshandling sändas till BoVera Konsult AB så att panten kan avregistreras.

 

Parkering

Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Parkeringsmöjligheter finns på gatumark längs bl.a. Furusundsgatan. Avtal om boendeparkering kan tecknas via Trafikkontoret, Stockholms stad.

 

Portkod

Framsidans entréport är liksom sidoentrén försedd med kodlås. Tänk på att inte sprida koden i onödan, styrelsen ser till att koden byts vid lämpliga tillfällen. Bidra till säkerheten i fastigheten genom att inte lämna fönster öppna i gatuplan, t.ex. i tvättstugan. Se också till att ytterporten går i lås efter dig. Det gäller särskilt sidoentrén, som har dörrstängare monterad.

 

Protokoll

Protokoll från årsstämman finns tillgängligt hos styrelsen efter varje årsstämma, alla bostadsrättshavare får enligt stadgarna också en kopia av protokollet senast tre veckor efter stämman.

 

R

Renoveringar

Informera alltid styrelsen och berörda grannar om kommande renoveringar, samt informera hantverkarna om tillåtna arbetstider och hur avfall ska hanteras.

Bostadsrättshavare har rätt att göra förändringar, men väsentliga sådana kräver styrelsens tillstånd. Vid väsentliga förändringar (t.ex. rivning eller flyttning av vägg, omfattande ombyggnad av kök eller badrum), måste en ansökan om detta med ritningar lämnas till styrelsen för godkännande. Tänk också på att kontakta Stockholms stad för bygglov eller bygganmälan.

Det viktigt att läsa igenom stadgarna då det gäller vad som kräver särskilt godkännande av styrelsen. Alla förfrågningar som kräver styrelsens godkännande ska skickas in med epost till styrelsen (se anslagstavlan för e-postadress) eller läggas i föreningens brevlåda på nedre botten. Godkänns förändringen ska den utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt de normer och anvisningar som finns, t.ex. avseende auktoriserade hantverkare. Om det t.ex. uppstår fuktskador från badrum till följd av bristfälligt arbete, blir bostadsrättshavaren ansvarig och betalningsskyldig för skador och olägenheter.

Medlem ansvarar själv för och bekostar reparation och underhåll av den lägenhet som disponeras. För reparation och underhåll av gemensamma utrymmen och fastighetens exteriör, svarar föreningen. Det gäller även underhåll och reparation av stammar för värme, vatten och avlopp.

Medlem måste alltid bekosta reparation av skador som orsakats på fastigheten. Det gäller även om skadan berör område där föreningen annars normalt har underhållsansvar. Störande arbete får inte påbörjas före kl. 8 och ska avslutas senast kl. 19 på vardagar och kl. 10-18 på helger.

 

Revisorer

En bostadsrättsförening kan ha revisorer för granskning av bokslut och resultatdisposition. Vid årsstämman utses då en extern och en eller flera interna revisorer.

 

Rökning

Rökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen på grund av brandrisken och för allas trivsel. Röker du på balkongen, visa hänsyn gentemot grannarna och tänk på att använda askkopp. Röker du utanför fastigheten, tänk på att boende kan ha öppet fönster. Gå gärna en bit bort från fastigheten och ta hand om dina fimpar så att de inte blir liggande, med de risker det innebär för t.ex. småbarn.

 

S

Soprummet

Fastigheten har säckställ för hushållsavfall samt kärl för tidningspapper, vitt och färgat glas. Hushållssopor ska vara väl paketerade och inte innehålla skrymmande föremål. Det är vars och ens ansvar att inte lägga skrymmande avfall, återvinningsmaterial eller miljöfarligt avfall i soprummet. Återvinningsstationer för förpackningar finns i närområdet. Miljöfarligt avfall som färgburkar, hushållskemikalier, lampor, lysrör, elektronik m.m. lämnas till Stockholms stads mobila insamlingssystem. Tider för insamling anslås på anslagstavlan mitt emot soprummet och kan också hämtas som sms-tjänst från stadens hemsida. För grovsopor och miljöfarligt avfall finns också en återvinningsstation i Stockby, Lidingö.

Observera att det är kostsamt för föreningen att få felplacerade grovsopor i soprummet bortforslade. Medlemmar som bryter mot föreningens regler får stå för sådana kostnader.

 

Stadgar

Nyinflyttade bostadsrättshavare får en kopia av Brf Hästkastanjens stadgar. Stadgarna innehåller viktig information. Här anges rättigheter och skyldigheter för Dig som bostadsrättshavare, liksom juridiskt gällande regler. Stadgarna finns på föreningens hemsida.

 

Styrelsen

Styrelsens medlemmar består av ett antal ordinarie ledamöter och suppleanter, valda av föreningens medlemmar på årsstämman. Styrelsen möts cirka en gång per månad. Namn, kontaktinformation och ansvarsuppgifter för styrelsens medlemmar finns på anslagstavlan på bottenvåningen.

Meddelanden till styrelsen och motioner inför stämman kan lämnas i styrelsens brevlåda på nedre botten. Vill Du medverka i styrelsens arbete? – kontakta valberedningen för intresseanmälan.

 

Städdagar

Föreningen har en gemensam städdag på våren, vid behov även en på hösten, då alla förväntas delta. Städdagar meddelas i god tid. Förutom att medlemmarna då får möjlighet att lära känna varandra, sker gemensam uppsnyggning av fastighet och tomtmark.

 

Städning

Extern leverantör sköter den löpande städningen av fastighetens allmänna utrymmen 1 gång per vecka. Har du synpunkter på städningen - hör av dig till styrelsen.

 

T

Trivselgruppen

Trivselgruppen verkar för trivseln i föreningen samt ett harmoniskt intryck av fastighet och tomtmark. Trivselgruppen utses av styrelsen, som den också rapporterar till. De som vill bidra är välkomna att kontakta Trivselgruppen direkt, styrelsen eller valberedningen.

 

Tvättstugan

Alla som använder tvättstugan behöver känna till hur rutiner och skötsel av maskinerna fungerar. Det underlättar för en väl fungerande tvättstuga och minskar riskerna för skador och avbrott. Tvättstugan får användas kl. 7-22. Användning på andra tider är inte tillåten, eftersom det är störande för de boende.

Stora tvättstugan bokas med individuell nyckel och bokningscylinder. Förteckning över innehavare av bokningscylindrar finns uppsatt i tvättstugan. Tvättid kan bokas högst 3 veckor i förtid. Bokad tid som inte utnyttjas förfaller efter en timme. Lilla tvättstugan bokas inte, utan kan användas då den är ledig.

Tänk på att inte överbelasta maskinerna, så föreningen kan hålla ner kostnaderna för underhåll. Det är inte tillåtet att färga tvätt i maskinerna eller att tvätta mattor och andra föremål som inte är avsedda för maskintvätt. Den som använder tvättstugan och dess lokaler är ansvarig för rengöring av golv och maskiner samt borttagande av ludd från torktumlaren efter avslutat tvättpass. Torka också av tvättmedelsrester (även i facken) och damm på bänkar och maskiner. Överbelasta inte mangeln, då riskerar valsarna att ”hoppar ur”. Glöm inte att stänga av strykjärn när du lämnar lokalen. Bär också ut sopsäcken till soprummet om den blivit full.

Kom ihåg att hålla tvättiderna och att lämna tvättstugan i bra skick efter dig! Om det uppstår fel på någon maskin, kontakta styrelsen. Lägg också ett meddelande på den maskin som är ur funktion. Vårt vatten är mjukt, så överdosera inte tvättmedlet. Storrengöring och fönstertvätt i tvättstugan sker varje vår och höst. Föreningen ansvarar inte för skadad eller förkommen tvätt.

 

U

Underhåll utomhus

Trädgårdsredskap finns i utrymme bakom trappan i cykelförrådet på nedre källarplan. Där finns t.ex. redskap för att rensa ogräs i fastighetens rabatter. Gräsklippning sker vid behov med föreningens gräsklippare. Trivselgruppen sköter om plantering och underhåll av blommor och buskar på fastighetens tomt, de behöver dock hjälp med lite tyngre uppgifter som gräsklippning. Önskemål om hjälp med sådana uppgifter anslås på föreningens anslagstavla, anmäl gärna om du har möjlighet att bidra i arbetet!

 

V

Valberedning

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen, val sker under årsstämman. Kontaktinformation för valberedningen finns på anslagstavlan på bottenvåningen. Kontakta gärna valberedningen om du vill medverka i föreningens arbete!

 

Vattenskada

Om du upptäcker eller själv råkar orsaka en vattenskada, ta omedelbart kontakt med ESI eller BK Fastighetsservice (under jourtid) samt ditt försäkringsbolag. Även styrelsen ska meddelas.

 

Ventilation

Fastighetens ventilationssystem är injusterat av fackmän och får inte påverkas eller ändras av de boende. Täpp inte till friskluftsintagen under fönstren. Fläkt får inte anslutas till frånluftskanaler, dvs. fastighetens ventilationssystem i kök och badrum. Köksfläktar ska vara av typen kolfilterfläkt.

 

Värme och vatten

Värme och vatten ingår i månadsavgiften men energiförbrukningen är möjlig att påverka så att kostnaderna för föreningen kan hållas nere. Det kan t.ex. ske genom att inte ha för hög temperatur på elementen, undvika att diska under rinnande vatten och att duscha istället för att bada. Se också till att åtgärda eventuella droppande kranar. Besparingarna innebär också miljövinster!

 

X

 

Y

 

Z

 

Å

Årsredovisning

Varje bostadsrättshavare får en kopia av årsredovisningen, den finns även tillgänglig på hemsidan. Årsredovisningen belyser verksamheten under det gångna året och utgör styrelsens redovisning till årsstämman..

 

Årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls enligt stadgarna någon gång under perioden mars – juni respektive år. Kallelse till stämma sker genom utskick till föreningens medlemmar. Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt närvarar på stämman, inte minst för att upprätthålla en god demokrati i föreningen. Det är ett bra tillfälle för medlemmarna att träffas och påverka sitt boende. Under stämman väljs styrelse och revisorer samt behandlas inkomna motioner. Om du inte kan vara med själv på stämman kan du skriftligen företrädas av ombud, som röstar å dina vägnar. Fullmakt och ombudsblankett finns att hämta på BoVera Konsult AB:s hemsida.

 

Ö

Öppen spis

Se ”Eldning”.

 

Överlåtelse av bostadsrätt

Om du säljer eller överlåter din bostadsrätt ska ett exemplar av fångsthandlingen (dvs. överlåtelseavtal, gåvobrev, ev. bouppteckning) skickas till BoVera Konsult AB som gör en sammanställning, tar kreditupplysning på nya medlemmar och hanterar kommunikationen med styrelsen som godkänner in- och utträdesansökan i föreningen.. Om bostadsrätten är pantförskriven, ska panten först avnoteras. Om köparen ska överta lån, behöver långivaren godkänna det skriftligt.

För att inte fördröja processen i onödan är det viktigt att Du informerar mäklare, bank och köpare om att alla papper kan skickas direkt till BoVera Konsult AB, http://www.boverakonsult.se, och inte till styrelsen.

 

 

 

 

BRF Hästkastanjen

Furusundsgatan 7

115 37 Stockholm

Webredaktör:

Peter Sundevall